ty

Yaz Dönemi Kurslarımız Başlamıştır.

Yaz Dönemi Kurslarımız Başlamıştır.

18 HAZÄ°RAN 2018 PAZARTESÄ° günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ve ...

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

23 EYLÜL 2017 CUMARTES? günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ...

2018 YAZ OKULU Y�ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2018 YAZ OKULU Y�ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

YÜZME B?LMEYEN KALMASIN… E?itimin ba?lama tarihi 18.06.2018 Ön kay?t ba?...

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

24 EYLÜL 2016 CUMARTES? GÜNÜ BA?LIYORUZ. (4–14 YA? ARASI ) YÜ...

 • Yaz Dönemi Kurslarımız Başlamıştır.

  Yaz Dönemi Kurslarımız Başlamıştır.

  Perşembe, 07 Haziran 2018 09:27
 • KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  Pazartesi, 25 Eylül 2017 09:57
 • 2018 YAZ OKULU Y�ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2018 YAZ OKULU Y�ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Salı, 30 Mayıs 2017 11:35
 • 2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 19 Eylül 2016 15:22
Kış yüzme okulumuza gösterdi?iniz yo?un ilgiden dolay? te?ekkür eder,
Yaz okulumuzda da beraber olmak dileklerimizi sunar?z.
 
  
 

Çocuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

Çocuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

 

Yaz geldi ve cocuklar?n?z?n e?lenceli, e?itici bir aktiviteye kat?lmas?n? istemezmisiniz. Milli antrenörümüz ile çocuklar?n?za hem yüzmeyi ö?retiyoruz, hemde e?lenceli bir yaz gerçirmelerini sa?l?yoruz.

Prestij spor olarak amac?m?z, çocuklar?m?z? sa?l?kl? ve e?itimli bir birey olrak yeti?tirmek. Sizde çocuklar?n?z?n e?lenceli bir yaz sezonu geçirmelerini istiyorsan?z bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

Yaz kurslar?m?z ile ilgili tüm detayl? bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. 

Devamını oku...

Antalya Çocuk Yüzme Kursu

Antalya Çocuk Yüzme Kursu

 

Çocuklar?n?z bizim için de?erlidir


Çocuklar?m?z?n daha sa?l?kl? ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için spor sevgisi, spor yapma al??kanl??? ve aktif bir ya?am sürme al??kanl??? kazanmalar? gerekti?ine inan?yoruz. Amac?m?z Çocuklar?m?z?n ve gençlerimizin spor ahlak?na ve spor disiplinine sahip sa?l?kl?, ba?ar?l? ve sosyal aç?dan güçlü bireyler olmalar?na yard?mc? olmakt?r.

Bunu sa?lamak ad?na çocuklar için e?lenceli, heyecanl? ve ba?ar? hissiyle donat?lm?? bir ortam sa?lanmaktad?r. Antalya Prestij Yüzme .Kursu olarak bizim amac?m?z budur.

Devamını oku...

Ho?geldiniz

Ho?geldiniz

HER YA?A YÜZME Ö?RET?YORUZ

Üç taraf? denizler ile çevrili olan ülkemizde yap?lan ara?t?rmalara göre her sekiz ki?iden sadece bir ki?i yüzme bilmektedir. Denize k?y?s? olmayan bir avrupa ülkesi olan Avsturya ise sadece her on dokuz ki?iden biri yüzme bilmemekte. Aradaki orana dikkart edecek olursan?z bu durum biz deniz ülkesi olan bir millet için hiçte olumlu vede mant?kl? olan bir olay de?ildir. Birde halk?m?z?n her sene yaz tatillerinde deniz k?y?lar?na tatile gittiklerini dü?üncek olursak bu oran? dü?ürmemiz gerekmektedir. ??te biz tam burada Prestij Yüzme Okulu olarak sizlere deneyimli antrenörlerimiz e?il?inde yüzme ö?retmek istemekte?iz.

Devamını oku...

TEMEL ?LKELER?M?Z

TEMEL ?LKELER?M?Z

 

Antalya Prestij Spor Okulu ekibi olarak bir kurumu ba?ar?l? ve güvenilir yapan de?erlerin, o kurulu?un temel ilkeleri oldu?una inan?yoruz. Bu nedenle Antalya Prestij Spor Okulunun temel ilkelerini olu?tururken hayat boyu uygulayabilece?imiz ve felsefemizi yans?tacak ilkeleri belirlemeye özen gösterdik.

Devamını oku...

Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

Benim ad?m Emrah Koçak. Ben Antalya Prestij Spor Kulübü'nün kurucusuyum. Web sitemizde yüzme ve yüzme kurslar? ile ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. E?itimlerimizi Akdeniz Üniversitesi BESYO kapal? yüzme havuzunda gerçekle?tiriyoruz. Antalya Prestij Spor Kulübü olarak hizmet veriyoruz.

Antalya Prestij Spor Kulübü, 2010 y?l?nda gençlere spor ruhunu ve spor ahlak?n? ö?retebilmek, gençlerimizi spor yolu ile e?itmek, Türk sporuna ba?ar?l? sporcular yeti?tirmek ve gençlerimizi hayata güçlü bireyler olarak haz?rlamak amac?yla kurulmu?tur.

 

Devamını oku...

TEMEL ?LKELER?M?Z

 

Antalya Prestij Spor Okulu ekibi olarak bir kurumu ba?ar?l? ve güvenilir yapan de?erlerin, o kurulu?un temel ilkeleri oldu?una inan?yoruz. Bu nedenle Antalya Prestij Spor Okulunun temel ilkelerini olu?tururken hayat boyu uygulayabilece?imiz ve felsefemizi yans?tacak ilkeleri belirlemeye özen gösterdik.


 1997 y?l?nda  beri bu ilkeler do?rultusunda hizmet veren Antrenörümüz Emrah KOÇAK ve ekibi, mesleki heyecan?n? sürdürmeyi hayat biçimi olarak benimsemi?tir.

Güven Ortam?

 

Çocuklar?n, ailelerin en de?erli varl?klar? oldu?unu biliyoruz. Çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler gerçekle?tiren bir kulüp olarak güvenlik en önemli önceli?imiz. Kamplar?m?za ve spor okullar?m?za kat?lan her çocu?u ve genci Antalya Prestij Spor Okulu ailesinin bir ferdi olarak görüyor ve onlara kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam yaratmak için çal???yoruz. Bu nedenle kadromuzda görev yapan e?itmenlerin seçiminden, tesislerin belirlenmesine kadar her a?amada güvenlik ilkesini eksiksiz uyguluyoruz. Programlar?m?z?n haz?rlanmas? a?amas?nda ö?rencilerimizin güvenli?i için her türlü tedbiri al?yoruz. Ekibimizi, her türlü ko?ula kar?? e?itip, onlara gerekli donan?mlar? sa?l?yoruz.

Dürüstlük

 

Faaliyetlerimize kat?lan çocuklara ve gençlere kazand?rmay? hedefledi?imiz birinci karakter özelli?i dürüstlük. Dürüstlük ilkesini hayat?m?z?n temel bir parças? olarak görüyoruz. Kampç?lar?m?z?n ve ö?rencilerimizin kendilerine rehberlik eden koçlar?n? örnek ald?klar?n? dü?ündü?ümüzde dürüstlük ilkesinin önemi daha da aç??a ç?k?yor. Bu nedenle ekip olarak ili?kilerimizde her zaman dürüst, aç?k ve ?effaf olmaya özen gösteriyoruz.

Kaliteden Ödün Vermemek

 

Faaliyetlerimizi planlarken her çocu?un özel ve de?erli oldu?una inan?yoruz. Onlara yönelik yap?lacak aktivitelerde her türlü detay? önceden planl?yoruz. Gelece?imiz olan çocuklar ve gençler için her seçimin kaliteli olmas? gerekti?ini iyi biliyoruz. Bu nedenle kalite ilkesini bir amaç olarak de?il bir hayat görü?ü olarak de?erlendiriyoruz.

Ekip Çal??mas?

 

Ba?ar?n?n ard?nda yatan s?rr?n ekip çal??mas? oldu?una inan?yoruz. Faaliyetlerimizde görev alan kadromuzu e?itirken onlara tak?m olman?n ve birlikte hareket etmenin inceliklerini ö?retiyoruz. Yapt???m?z çal??malar?n ba?ar?s?nda Anternörlerimizin önemli sorumluluklar? oldu?unu biliyor ve bu bilinçle çal???yoruz.

Dinamik ve Yenilikçi Olmak

 

Her geçen saniye geli?en ve de?i?en bir dünyada ya??yoruz. Ba?ar?l? olmak için ara?t?rmak, çal??mak ve yeniliklere aç?k olmak gerekiyor. Bu felsefe ile programlar?m?z? sürekli geli?tiriyoruz. Çocuklar?n ve gençlerin keyif alaca??, onlar?n geli?imlerini destekleyecek yeni aktiviteleri program içeriklerimize ekliyoruz. Kadromuza spor okullar?m?zdan yeti?en ba?ar?l? gençleri ekleyerek dinamizm yarat?yoruz.

Veli Mutlulu?u

 

Kulübümüzün bugün geldi?i noktada veli memnuniyetinin ne derece önemli oldu?unun bilincindeyiz. Faaliyetlerimize yönelik her geçen gün artan talebin en önemli nedeninin ö?rencilerimizin ve ailelerinin olumlu referanslar? oldu?unu biliyoruz. Verdi?imiz tüm hizmetlerde veli memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Çal??malar?m?z? küçük gruplar ile yaparak verimlili?i artt?r?yoruz. Düzenli olarak yapt???m?z anket, ölçüm ve de?erlendirmeler ile hizmet kalitemizi geli?tiriyoruz.

Sorumluluk

 

Çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler yapan bir kulüp olarak üzerimizde ki büyük sorumlulu?un fark?nday?z. Yapt???m?z çal??malar çocuklar?n ve gençlerin ki?ili?inin ?ekillenmesinde büyük rol oynuyor. Bu nedenle ekibimizin kalitesine ve programlar?m?z?n içeriklerine büyük özen gösteriyoruz. Yurt içinde ve yurt d???nda yapt???m?z ara?t?rmalar ile ö?rencilerimize en verimli programlar? haz?rl?yoruz.