ty

Yaz D繹nemi Kurslar覺m覺z Balam覺t覺r.

Yaz D繹nemi Kurslar覺m覺z Balam覺t覺r.

18 HAZ襤RAN 2018 PAZARTES襤 günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ve ...

KI? D烰EM? Y鄇ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

KI? D烰EM? Y鄇ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

23 EYLÜL 2017 CUMARTES? günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ...

2018 YAZ OKULU Y嚙稿ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2018 YAZ OKULU Y嚙稿ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

YÜZME B?LMEYEN KALMASIN… E?itimin ba?lama tarihi 18.06.2018 Ön kay?t ba?...

2016-2017 KI? D烰EM? Y鄇ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016-2017 KI? D烰EM? Y鄇ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

24 EYLÜL 2016 CUMARTES? GÜNÜ BA?LIYORUZ. (4–14 YA? ARASI ) YÜ...

 • Yaz D繹nemi Kurslar覺m覺z Balam覺t覺r.

  Yaz D繹nemi Kurslar覺m覺z Balam覺t覺r.

  Perembe, 07 Haziran 2018 09:27
 • KI? D烰EM? Y鄇ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  KI? D烰EM? Y鄇ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  Pazartesi, 25 Eyl羹l 2017 09:57
 • 2018 YAZ OKULU Y嚙稿ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2018 YAZ OKULU Y嚙稿ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Sal覺, 30 May覺s 2017 11:35
 • 2016-2017 KI? D烰EM? Y鄇ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016-2017 KI? D烰EM? Y鄇ME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 19 Eyl羹l 2016 15:22
K覺 yüzme okulumuza gösterdi?iniz yo?un ilgiden dolay? te?ekkür eder,
Yaz okulumuzda da beraber olmak dileklerimizi sunar?z.
 
  
 

プcuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

プcuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

 

Yaz geldi ve cocuklar?n?z?n e?lenceli, e?itici bir aktiviteye kat?lmas?n? istemezmisiniz. Milli antrenörümüz ile çocuklar?n?za hem yüzmeyi ö?retiyoruz, hemde e?lenceli bir yaz gerçirmelerini sa?l?yoruz.

Prestij spor olarak amac?m?z, çocuklar?m?z? sa?l?kl? ve e?itimli bir birey olrak yeti?tirmek. Sizde çocuklar?n?z?n e?lenceli bir yaz sezonu geçirmelerini istiyorsan?z bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

Yaz kurslar?m?z ile ilgili tüm detayl? bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. 

Devam覺n覺 oku...

Antalya プcuk Yzme Kursu

Antalya プcuk Yzme Kursu

 

Çocuklar?n?z bizim için de?erlidir


Çocuklar?m?z?n daha sa?l?kl? ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için spor sevgisi, spor yapma al??kanl??? ve aktif bir ya?am sürme al??kanl??? kazanmalar? gerekti?ine inan?yoruz. Amac?m?z Çocuklar?m?z?n ve gençlerimizin spor ahlak?na ve spor disiplinine sahip sa?l?kl?, ba?ar?l? ve sosyal aç?dan güçlü bireyler olmalar?na yard?mc? olmakt?r.

Bunu sa?lamak ad?na çocuklar için e?lenceli, heyecanl? ve ba?ar? hissiyle donat?lm?? bir ortam sa?lanmaktad?r. Antalya Prestij Yüzme .Kursu olarak bizim amac?m?z budur.

Devam覺n覺 oku...

Ho?geldiniz

Ho?geldiniz

HER YA?A YÜZME Ö?RET?YORUZ

Üç taraf? denizler ile çevrili olan ülkemizde yap?lan ara?t?rmalara göre her sekiz ki?iden sadece bir ki?i yüzme bilmektedir. Denize k?y?s? olmayan bir avrupa ülkesi olan Avsturya ise sadece her on dokuz ki?iden biri yüzme bilmemekte. Aradaki orana dikkart edecek olursan?z bu durum biz deniz ülkesi olan bir millet için hiçte olumlu vede mant?kl? olan bir olay de?ildir. Birde halk?m?z?n her sene yaz tatillerinde deniz k?y?lar?na tatile gittiklerini dü?üncek olursak bu oran? dü?ürmemiz gerekmektedir. ??te biz tam burada Prestij Yüzme Okulu olarak sizlere deneyimli antrenörlerimiz e?il?inde yüzme ö?retmek istemekte?iz.

Devam覺n覺 oku...

TEMEL ?LKELER?M?Z

TEMEL ?LKELER?M?Z

Antalya Prestij Spor Okuluekibi olarak bir kurumu ba?ar?l? ve gvenilir yapan de?erlerin, o kurulu?un temel ilkeleri oldu?una inan?yoruz. Bu nedenleAntalya Prestij Spor Okulunun temel ilkelerini olu?tururken hayat boyu uygulayabilece?imiz ve felsefemizi yans?tacak ilkeleri belirlemeye 驆en g飉terdik.

Devam覺n覺 oku...

Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

Benim ad?m Emrah Koçak. Ben Antalya Prestij Spor Kulübü'nün kurucusuyum. Web sitemizde yüzme ve yüzme kurslar? ile ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. E?itimlerimizi Akdeniz Üniversitesi BESYO kapal? yüzme havuzunda gerçekle?tiriyoruz. Antalya Prestij Spor Kulübü olarak hizmet veriyoruz.

Antalya Prestij Spor Kulübü, 2010 y?l?nda gençlere spor ruhunu ve spor ahlak?n? ö?retebilmek, gençlerimizi spor yolu ile e?itmek, Türk sporuna ba?ar?l? sporcular yeti?tirmek ve gençlerimizi hayata güçlü bireyler olarak haz?rlamak amac?yla kurulmu?tur.

 

Devam覺n覺 oku...

yzmenin faydalar?

YÜZMEN?N D??ER FAYDALARI
Düzenli olarak yap?lan egzersizin insan sa?l???na olumlu katk?lar? vard?r. Düzenli bir ?ekilde egzersiz yapanlarda sigara ve alkol içme al??kanl??? ve a??r? ?i?manl?k oldukça az görülmektedir. Gençli?inde ve hamileli?inde spor yapan anne adaylar?n?n ölü ve erken do?umlar görülmemektedir. Uygun bir ?ekilde yap?lan spor tüm ya? gruplar?ndaki insanlara olumlu katk?lar sa?lamaktad?r. 

Yap?lan fiziki aktivite ile, kalp at?m volümü artar, kalp at?m say?s? azal?r .Egzersiz sonucu kaslardaki kan ak?m? ve mitokondriyal enzimlerin sal?n?m? artar. Fiziksel aktivite yapan bir kas, aktif olmayan bir kasa oranla daha fazla ya? ve daha az glikojen tüketir. Sonuç olarak kalp ve beyin damarlar?n?n t?kanmas?n?n ana nedeni olan aterosklerozisin artmas?na neden olan yüksek yo?unluklu lipoproteinlerde azalma olur. 

Klinik prati?inde,egzersiz baz? hastal?klar?n ve hastal?klara uygulanan tedavilerin de?erlendirilmesinde kullan?lmaktad?r. Solunum yollar?nda daralma olan hastan?n tedavi verdi?i yan?t yüzme ile de?erlendirilebilir. Egzersiz yapanlarda kalp krizi geçirme oran?n?n egzersiz yapmayanlara oranla yar? yar?ya dü?ük oldu?unu kan?tland?. Çal??malar egzersizin kalp kas?n?n oksijen gereksinimini azaltt???n?, kandaki ya?lar?n de?i?tirdi?ini ve böylece kalp krizi geçirme oran?n? azaltt???n? gösteriyor. 

Egzersizin ?eker hastalar?n?n tedavisinde de yeri vard?r. Fiziksel aktiviteyle, insüline duyarl?l?k artmakta ve ?eker hastas?n?n daha az insülin gereksinimi olmaktad?r. Özellikle hastal???n ba?lang?ç a?amas?nda olan ?eker hastalar?n?n tedavisinde egzersiz önemli bir yer tutar. 

Egzersiz a??r? ?i?manl???n kontrolünde de önemli yeri vard?r. Beden a??rl???n?n kontrol alt?nda tutulmas?nda iyi bir diyetin yan? s?ra düzenli egzersiz yapman?n da önemli katk?lar? olmaktad?r.