ty

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

23 EYLÜL 2017 CUMARTES? günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ...

2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

YÜZME B?LMEYEN KALMASIN… E?itimin ba?lama tarihi 12.06.2017 Ön kay?t ba?...

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

24 EYLÜL 2016 CUMARTES? GÜNÜ BA?LIYORUZ. (4–14 YA? ARASI ) YÜ...

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.   20 HAZ?RAN 2016 PAZ...

 • KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  Pazartesi, 25 Eylül 2017 09:57
 • 2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Salı, 30 Mayıs 2017 11:35
 • 2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 19 Eylül 2016 15:22
 • 2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 16 Mayıs 2016 11:00
Yaz yüzme okulumuza gösterdi?iniz yo?un ilgiden dolay? te?ekkür eder,
K?? okulumuzda da beraber olmak dileklerimizi sunar?z.
  

Çocuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

Çocuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

 

Yaz geldi ve cocuklar?n?z?n e?lenceli, e?itici bir aktiviteye kat?lmas?n? istemezmisiniz. Milli antrenörümüz ile çocuklar?n?za hem yüzmeyi ö?retiyoruz, hemde e?lenceli bir yaz gerçirmelerini sa?l?yoruz.

Prestij spor olarak amac?m?z, çocuklar?m?z? sa?l?kl? ve e?itimli bir birey olrak yeti?tirmek. Sizde çocuklar?n?z?n e?lenceli bir yaz sezonu geçirmelerini istiyorsan?z bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

Yaz kurslar?m?z ile ilgili tüm detayl? bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. 

Devamını oku...

Antalya Çocuk Yüzme Kursu

Antalya Çocuk Yüzme Kursu

 

Çocuklar?n?z bizim için de?erlidir


Çocuklar?m?z?n daha sa?l?kl? ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için spor sevgisi, spor yapma al??kanl??? ve aktif bir ya?am sürme al??kanl??? kazanmalar? gerekti?ine inan?yoruz. Amac?m?z Çocuklar?m?z?n ve gençlerimizin spor ahlak?na ve spor disiplinine sahip sa?l?kl?, ba?ar?l? ve sosyal aç?dan güçlü bireyler olmalar?na yard?mc? olmakt?r.

Bunu sa?lamak ad?na çocuklar için e?lenceli, heyecanl? ve ba?ar? hissiyle donat?lm?? bir ortam sa?lanmaktad?r. Antalya Prestij Yüzme .Kursu olarak bizim amac?m?z budur.

Devamını oku...

Ho?geldiniz

Ho?geldiniz

HER YA?A YÜZME Ö?RET?YORUZ

Üç taraf? denizler ile çevrili olan ülkemizde yap?lan ara?t?rmalara göre her sekiz ki?iden sadece bir ki?i yüzme bilmektedir. Denize k?y?s? olmayan bir avrupa ülkesi olan Avsturya ise sadece her on dokuz ki?iden biri yüzme bilmemekte. Aradaki orana dikkart edecek olursan?z bu durum biz deniz ülkesi olan bir millet için hiçte olumlu vede mant?kl? olan bir olay de?ildir. Birde halk?m?z?n her sene yaz tatillerinde deniz k?y?lar?na tatile gittiklerini dü?üncek olursak bu oran? dü?ürmemiz gerekmektedir. ??te biz tam burada Prestij Yüzme Okulu olarak sizlere deneyimli antrenörlerimiz e?il?inde yüzme ö?retmek istemekte?iz.

Devamını oku...

TEMEL ?LKELER?M?Z

TEMEL ?LKELER?M?Z

 

Antalya Prestij Spor Okulu ekibi olarak bir kurumu ba?ar?l? ve güvenilir yapan de?erlerin, o kurulu?un temel ilkeleri oldu?una inan?yoruz. Bu nedenle Antalya Prestij Spor Okulunun temel ilkelerini olu?tururken hayat boyu uygulayabilece?imiz ve felsefemizi yans?tacak ilkeleri belirlemeye özen gösterdik.

Devamını oku...

Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

Benim ad?m Emrah Koçak. Ben Antalya Prestij Spor Kulübü'nün kurucusuyum. Web sitemizde yüzme ve yüzme kurslar? ile ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. E?itimlerimizi Akdeniz Üniversitesi BESYO kapal? yüzme havuzunda gerçekle?tiriyoruz. Antalya Prestij Spor Kulübü olarak hizmet veriyoruz.

Antalya Prestij Spor Kulübü, 2010 y?l?nda gençlere spor ruhunu ve spor ahlak?n? ö?retebilmek, gençlerimizi spor yolu ile e?itmek, Türk sporuna ba?ar?l? sporcular yeti?tirmek ve gençlerimizi hayata güçlü bireyler olarak haz?rlamak amac?yla kurulmu?tur.

 

Devamını oku...

SOLUNUM S?STEM?NE ETK?LER?

Solunum sistemi ve yüzme

YÜZMEN?N SOLUNUM S?STEMLER? ÜZER?NE ETK?LER?
Temel görevi, kana oksijen vermek ve kandaki karbondioksiti almak olan solunum sistemi, a??zdan ve burun dan ba?layarak akci?erde sonlan?r. A??zdan ve burundan al?nan hava "trakea" ad? verilen ve havan?n iletilmesini sa?layan boru yoluyla akci?erlere gelir. Akci?erlere gelen ve akci?erlerin yap?s?nda bulunan "alvoel"lere (hava kesecikleri) yerle?en havada % 14-15 oksijen ve % 4.9-6.9 oran?nda karbondioksit vard?r. Çevresi k?lcal damarlarla s?k? bir ?ekilde çevrilmi? ola alveollerle k?lcal damarlar aras?nda gaz al?? veri?i olur. Gaz de?i?imi diffüzyonla meydana gelir. Örne?in, vennler (toplara mar) içinde akci?erlere gelen karbondioksitten zengin kan, akci?er yap?s?ndaki alveol keselerine geçerken burada bulunan oksijen de kana geçer. Eritrosit içinde dokulara gelen oksijen il ba?lanm?? hemoglobin molekülü, oksijenini aktif dokulara verir. Bu al??veri? ise a?a??daki ?ekilde belirtilmi?tir. Antrenmanlar s?ras?nda organizman?n oksijen gereksinimi artar. Bu art??a paralel olarak, bu gereksinimi kar??layacak dola??m ve solunum sistemlerinin de bu duruma fizyolojik bir uyum göstermesi gerekir. Dokular?n oksijene olan gereksinimi artt?kça, solunum sisteminin organizmaya soktu?u oksijen miktar? ve bu oksijeni dokulara ta??yacak olan dola??m sisteminin faaliyeti artar. Dinlenme durumunda bir ki?i dakikada 12-16 kez soluk al?rken, antrenmanlar s?ras?nda solunum frekans? 40-50'ye kadar ç?kabilir. 

Ki?inin bir dakikada ald??? hava miktar? ise o ki?inin dakika ba??na solunum volümünü (hacmini) meydana getirir. 

Dakika Ba??na Solunum Volümü = (Bir Solukta Al?nan Hava Miktar?) x (Bir Dakikadaki Solunum Say?s?) 

Dinlenme durumundaki bir ki?inin dakika ba??na solunum volümü 5-8 litre/dk. civar?ndad?r. Bu miktar, yük alt?nda 120 It./dk.'ya, baz? durumlarda da 140 It./dk.'ya kadar yükselebilir. 

Fiziksel çal??malarda bir taraftan solunum volümü, di?er taraftan da solunum frekans?n?n art?r?lmas ile solunum-dakika volümü art?r?lm?? olur