ty

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

23 EYLÜL 2017 CUMARTES? günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ...

2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

YÜZME B?LMEYEN KALMASIN… E?itimin ba?lama tarihi 12.06.2017 Ön kay?t ba?...

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

24 EYLÜL 2016 CUMARTES? GÜNÜ BA?LIYORUZ. (4–14 YA? ARASI ) YÜ...

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.   20 HAZ?RAN 2016 PAZ...

 • KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  Pazartesi, 25 Eylül 2017 09:57
 • 2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Salı, 30 Mayıs 2017 11:35
 • 2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 19 Eylül 2016 15:22
 • 2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 16 Mayıs 2016 11:00
Yaz yüzme okulumuza gösterdi?iniz yo?un ilgiden dolay? te?ekkür eder,
K?? okulumuzda da beraber olmak dileklerimizi sunar?z.
  

Çocuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

Çocuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

 

Yaz geldi ve cocuklar?n?z?n e?lenceli, e?itici bir aktiviteye kat?lmas?n? istemezmisiniz. Milli antrenörümüz ile çocuklar?n?za hem yüzmeyi ö?retiyoruz, hemde e?lenceli bir yaz gerçirmelerini sa?l?yoruz.

Prestij spor olarak amac?m?z, çocuklar?m?z? sa?l?kl? ve e?itimli bir birey olrak yeti?tirmek. Sizde çocuklar?n?z?n e?lenceli bir yaz sezonu geçirmelerini istiyorsan?z bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

Yaz kurslar?m?z ile ilgili tüm detayl? bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. 

Devamını oku...

Antalya Çocuk Yüzme Kursu

Antalya Çocuk Yüzme Kursu

 

Çocuklar?n?z bizim için de?erlidir


Çocuklar?m?z?n daha sa?l?kl? ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için spor sevgisi, spor yapma al??kanl??? ve aktif bir ya?am sürme al??kanl??? kazanmalar? gerekti?ine inan?yoruz. Amac?m?z Çocuklar?m?z?n ve gençlerimizin spor ahlak?na ve spor disiplinine sahip sa?l?kl?, ba?ar?l? ve sosyal aç?dan güçlü bireyler olmalar?na yard?mc? olmakt?r.

Bunu sa?lamak ad?na çocuklar için e?lenceli, heyecanl? ve ba?ar? hissiyle donat?lm?? bir ortam sa?lanmaktad?r. Antalya Prestij Yüzme .Kursu olarak bizim amac?m?z budur.

Devamını oku...

Ho?geldiniz

Ho?geldiniz

HER YA?A YÜZME Ö?RET?YORUZ

Üç taraf? denizler ile çevrili olan ülkemizde yap?lan ara?t?rmalara göre her sekiz ki?iden sadece bir ki?i yüzme bilmektedir. Denize k?y?s? olmayan bir avrupa ülkesi olan Avsturya ise sadece her on dokuz ki?iden biri yüzme bilmemekte. Aradaki orana dikkart edecek olursan?z bu durum biz deniz ülkesi olan bir millet için hiçte olumlu vede mant?kl? olan bir olay de?ildir. Birde halk?m?z?n her sene yaz tatillerinde deniz k?y?lar?na tatile gittiklerini dü?üncek olursak bu oran? dü?ürmemiz gerekmektedir. ??te biz tam burada Prestij Yüzme Okulu olarak sizlere deneyimli antrenörlerimiz e?il?inde yüzme ö?retmek istemekte?iz.

Devamını oku...

TEMEL ?LKELER?M?Z

TEMEL ?LKELER?M?Z

 

Antalya Prestij Spor Okulu ekibi olarak bir kurumu ba?ar?l? ve güvenilir yapan de?erlerin, o kurulu?un temel ilkeleri oldu?una inan?yoruz. Bu nedenle Antalya Prestij Spor Okulunun temel ilkelerini olu?tururken hayat boyu uygulayabilece?imiz ve felsefemizi yans?tacak ilkeleri belirlemeye özen gösterdik.

Devamını oku...

Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

Benim ad?m Emrah Koçak. Ben Antalya Prestij Spor Kulübü'nün kurucusuyum. Web sitemizde yüzme ve yüzme kurslar? ile ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. E?itimlerimizi Akdeniz Üniversitesi BESYO kapal? yüzme havuzunda gerçekle?tiriyoruz. Antalya Prestij Spor Kulübü olarak hizmet veriyoruz.

Antalya Prestij Spor Kulübü, 2010 y?l?nda gençlere spor ruhunu ve spor ahlak?n? ö?retebilmek, gençlerimizi spor yolu ile e?itmek, Türk sporuna ba?ar?l? sporcular yeti?tirmek ve gençlerimizi hayata güçlü bireyler olarak haz?rlamak amac?yla kurulmu?tur.

 

Devamını oku...

KALP-DOLA?IM S?STEM?NE ETK?LER?

yüzme kalp


YÜZMEN?N KALP-DOLA?IM S?STEMLER? ÜZER?NE ETK?LER?
Antrenmanlar ile kalbin dakika volümünü artt?rmak mümkündür. Bu art???n gerçekle?mesi maximal ve submaximal yap?lan yüklenmelerle mümkündür. Yap?lan ara?t?rmalar kalbin dakika volümünü artt?ran en iyi yolun submaximal (%70 ve alt?) yüklenmeler oldu?unu ortaya koymu?tur. Kalbin dakika volümünün artmas?, dokular?n oksijen ihtiyac?n?n kar??lanmas? bak?m?ndan çok önemlidir. Bu sebeple orta ve uzun mesafe yüzücülerin bu özelli?ini geli?tirmeleri önemlidir. Bilindi?i gibi, kalbin dakika volümünün artmas?, öncelikle at?m volümünün (her at?mda pompalanan kan miktar?) ve de kalp at?m say?s?n?n art?r?lmas? ile olanakl?d?r. Su içindeki yatay pozisyon, kalbin at?m volümünün ayakta duru?a oranla daha iyi olmas?n? sa?lar. Çünkü, bu pozisyonda, kalbin kan ile dolu?u daha iyi olur. Su içinde, suyun kald?rma kuvveti yerçekimine kar?? koyar. Bu konumda kalp, kan? yer çekimine kar?? atmak zorunlu?unda kalmaz. Ayr?ca, suyun kald?rma kuvvetinin yer çekimini kar??lanmas? ve suyun alt ekstremitelere uygulad??? hidrostatik bas?nç, havada dik durumda iken kar??la??lan "Kan?n alt ekstremitelerde toplanma e?ilimini" elemine eder. Di?er taraftan, su içinde kalp, ?s? düzenlemesine yard?m amac?yla deriye fazla kan göndermek zorunda kalmaz. Bu kan çal??an kaslara aktar?l?r. 

Özetlersek, yüzücülerdeki dola??m di?er spor dallar?ndaki sporculara oranla farkl?l?klar gösterir. Bu durum, su içindeki vücudun yatay pozisyonda olmas?na ba?l?d?r. Bu pozisyonda kalp kan ile tamamen dolar ve sonuçta kalbin tek bir kas?l???nda daha fazla kan vücuda pompalan?r. 

Düzenli antrenmanlar?n kalp üzerine yapt??? olumlu etkiler ?unlard?r:
1. Antrenman ile kalp odac?klar?n?n hacmi büyür. Kalp odac?klar?n?n büyümesi ile kalbin içine ald??? kan miktar? artarken, dakika volümü artar. ?yi antrene edilmi? sporcularda kalbin yük alt?nda bir dakika içinde pompaland??? kan miktar? 35-40 litreye kadar ç?kabilmektedir.
2. Antrenman sonucunda, kalp kaslar?nda "hipertrofi" denilen geli?me, kal?nla?ma, kuvvetlenme meydana gelir. Bu geli?melerle kalbin pompaland??? kan daha güçlü bir ?ekilde organizmaya da??l?r.