ty

Yaz D├Ânemi Kurslar─▒m─▒z Ba┼člam─▒┼čt─▒r.

Yaz D├Ânemi Kurslar─▒m─▒z Ba┼člam─▒┼čt─▒r.

18 HAZ─░RAN 2018 PAZARTES─░ günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ve ...

KI? DÍNEM? Y▄ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

KI? DÍNEM? Y▄ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

23 EYLÜL 2017 CUMARTES? günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ...

2018 YAZ OKULU Y´┐ŻZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2018 YAZ OKULU Y´┐ŻZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

YÜZME B?LMEYEN KALMASIN… E?itimin ba?lama tarihi 18.06.2018 Ön kay?t ba?...

2016-2017 KI? DÍNEM? Y▄ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016-2017 KI? DÍNEM? Y▄ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

24 EYLÜL 2016 CUMARTES? GÜNÜ BA?LIYORUZ. (4–14 YA? ARASI ) YÜ...

 • Yaz D├Ânemi Kurslar─▒m─▒z Ba┼člam─▒┼čt─▒r.

  Yaz D├Ânemi Kurslar─▒m─▒z Ba┼člam─▒┼čt─▒r.

  Per┼čembe, 07 Haziran 2018 09:27
 • KI? DÍNEM? Y▄ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  KI? DÍNEM? Y▄ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  Pazartesi, 25 Eyl├╝l 2017 09:57
 • 2018 YAZ OKULU Y´┐ŻZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2018 YAZ OKULU Y´┐ŻZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Sal─▒, 30 May─▒s 2017 11:35
 • 2016-2017 KI? DÍNEM? Y▄ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016-2017 KI? DÍNEM? Y▄ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 19 Eyl├╝l 2016 15:22
K─▒┼č yüzme okulumuza gösterdi?iniz yo?un ilgiden dolay? te?ekkür eder,
Yaz okulumuzda da beraber olmak dileklerimizi sunar?z.
 
  
 

ăocuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

ăocuklar?n?z?n Yaz Aktivitesi

 

Yaz geldi ve cocuklar?n?z?n e?lenceli, e?itici bir aktiviteye kat?lmas?n? istemezmisiniz. Milli antrenörümüz ile çocuklar?n?za hem yüzmeyi ö?retiyoruz, hemde e?lenceli bir yaz gerçirmelerini sa?l?yoruz.

Prestij spor olarak amac?m?z, çocuklar?m?z? sa?l?kl? ve e?itimli bir birey olrak yeti?tirmek. Sizde çocuklar?n?z?n e?lenceli bir yaz sezonu geçirmelerini istiyorsan?z bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

Yaz kurslar?m?z ile ilgili tüm detayl? bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. 

Devam─▒n─▒ oku...

Antalya ăocuk YŘzme Kursu

Antalya ăocuk YŘzme Kursu

 

Çocuklar?n?z bizim için de?erlidir


Çocuklar?m?z?n daha sa?l?kl? ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için spor sevgisi, spor yapma al??kanl??? ve aktif bir ya?am sürme al??kanl??? kazanmalar? gerekti?ine inan?yoruz. Amac?m?z Çocuklar?m?z?n ve gençlerimizin spor ahlak?na ve spor disiplinine sahip sa?l?kl?, ba?ar?l? ve sosyal aç?dan güçlü bireyler olmalar?na yard?mc? olmakt?r.

Bunu sa?lamak ad?na çocuklar için e?lenceli, heyecanl? ve ba?ar? hissiyle donat?lm?? bir ortam sa?lanmaktad?r. Antalya Prestij Yüzme .Kursu olarak bizim amac?m?z budur.

Devam─▒n─▒ oku...

Ho?geldiniz

Ho?geldiniz

HER YA?A YÜZME Ö?RET?YORUZ

Üç taraf? denizler ile çevrili olan ülkemizde yap?lan ara?t?rmalara göre her sekiz ki?iden sadece bir ki?i yüzme bilmektedir. Denize k?y?s? olmayan bir avrupa ülkesi olan Avsturya ise sadece her on dokuz ki?iden biri yüzme bilmemekte. Aradaki orana dikkart edecek olursan?z bu durum biz deniz ülkesi olan bir millet için hiçte olumlu vede mant?kl? olan bir olay de?ildir. Birde halk?m?z?n her sene yaz tatillerinde deniz k?y?lar?na tatile gittiklerini dü?üncek olursak bu oran? dü?ürmemiz gerekmektedir. ??te biz tam burada Prestij Yüzme Okulu olarak sizlere deneyimli antrenörlerimiz e?il?inde yüzme ö?retmek istemekte?iz.

Devam─▒n─▒ oku...

TEMEL ?LKELER?M?Z

TEMEL ?LKELER?M?Z

á

Antalya Prestij Spor Okuluáekibi olarak bir kurumu ba?ar?l? ve gŘvenilir yapan de?erlerin, o kurulu?un temel ilkeleri oldu?una inan?yoruz. Bu nedenleáAntalya Prestij Spor Okulunun temel ilkelerini olu?tururken hayat boyu uygulayabilece?imiz ve felsefemizi yans?tacak ilkeleri belirlemeye ÷zen g÷sterdik.

Devam─▒n─▒ oku...

Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

Benim ad?m Emrah Koçak. Ben Antalya Prestij Spor Kulübü'nün kurucusuyum. Web sitemizde yüzme ve yüzme kurslar? ile ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. E?itimlerimizi Akdeniz Üniversitesi BESYO kapal? yüzme havuzunda gerçekle?tiriyoruz. Antalya Prestij Spor Kulübü olarak hizmet veriyoruz.

Antalya Prestij Spor Kulübü, 2010 y?l?nda gençlere spor ruhunu ve spor ahlak?n? ö?retebilmek, gençlerimizi spor yolu ile e?itmek, Türk sporuna ba?ar?l? sporcular yeti?tirmek ve gençlerimizi hayata güçlü bireyler olarak haz?rlamak amac?yla kurulmu?tur.

 

Devam─▒n─▒ oku...

 

Ast?m Hastal???

ASTIMI YÜZME SPORU ?LE YENEL?M…

   Doktorlar "Düzenli spor, ast?ml? çocuklar?n akci?er geli?mesine olumlu katk?lar sa?lad???n? belirterek"  Sporun ast?m tedavisinde önemli bir araç olarak kullan?lmas? gerekti?i, özellikle yüzmenin ast?ml? çocuklar için ideal bir bran? oldu?unu dile getirdiklerini biliyoruz.
   Ast?ml? çocuklar için spor yapmak uzun y?llar boyunca tehlike anlam?na geliyordu. Ast?m kontrolünü sa?layan ilaçlar?n geli?mesiyle bu çocuklar için spor olana?? do?du. Yüzme, zor sporlar gibi ast?m ata?? yaratabilen bir spor de?il. Hatta akci?er hacmini ve i?levini düzenledi?i en çok da gö?üs kafesi çevresindeki solunum kaslar?n?n gücünü art?rd??? gözleniyor. Yüzme sporu yapan çocuklar iyi solunum teknikleri ö?reniyor, güçlü ve fit vücuda sahip oluyor, kendilerine güveni art?yor, ya?am kalitesi yükseliyor. Güçlenmi? solunum kaslar? ile ast?m krizleri daha kolay atlat?labiliyor. Havuz ortam?n?n nemli ve ?l?k olmas? da solunumu kolayla?t?r?r. Haftada iki kez bir saat yüzen ast?ml? çocuklar?n havayollar?ndaki hassasiyetinin azald???n? biliyoruz. Do?rudan yüzme sporuna ba?l? ast?m, çok ender rastlanan bir durumdur. Çocuklu?unda a??r ast?m? olan ve doktorunun yüzmeyi tavsiye etti?i ?ngiliz maraton yüzücüsü Alison Streeter ?ngiliz kanal?n? 43 kez geçmi?, Guinness rekorlar kitab?na 4 kez girmi?tir. 1972 Münih Olimpiyat oyunlar?n?n ast?ml? yüzücüsü Mark Spitz be? alt?n madalya kazanm??t?r.
   Dünya Sa?l?k Örgütü'nün (WHO) verilerine göre dünyada yakla??k 300 milyon ki?inin hastal??? olan ast?m, en fazla çocuklar? etkiliyor. Türkiye'de yeti?kinlerin yüzde 4-5'ini etkileyen ast?m, çocuklar?n yüzde 5-8'inde görülüyor.