ty

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

23 EYLÜL 2017 CUMARTES? günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ...

2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

YÜZME B?LMEYEN KALMASIN… E?itimin ba?lama tarihi 12.06.2017 Ön kay?t ba?...

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

24 EYLÜL 2016 CUMARTES? GÜNÜ BA?LIYORUZ. (4–14 YA? ARASI ) YÜ...

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.   20 HAZ?RAN 2016 PAZ...

 • KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  Pazartesi, 25 Eylül 2017 09:57
 • 2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2017 YAZ OKULU YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Salı, 30 Mayıs 2017 11:35
 • 2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 19 Eylül 2016 15:22
 • 2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016 YAZ DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 16 Mayıs 2016 11:00
Yaz yüzme okulumuza gösterdi?iniz yo?un ilgiden dolay? te?ekkür eder,
K?? okulumuzda da beraber olmak dileklerimizi sunar?z.
  

Hakk?m?zda

Benim ad?m Emrah Koçak. Ben Antalya Prestij Spor Kulübü'nün kurucusuyum. Web sitemizde yüzme ve yüzme kurslar? ile ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. E?itimlerimizi Akdeniz Üniversitesi BESYO kapal? yüzme havuzunda gerçekle?tiriyoruz. Antalya Prestij Spor Kulübü olarak hizmet veriyoruz.

Antalya Prestij Spor Kulübü, 2010 y?l?nda gençlere spor ruhunu ve spor ahlak?n? ö?retebilmek, gençlerimizi spor yolu ile e?itmek, Türk sporuna ba?ar?l? sporcular yeti?tirmek ve gençlerimizi hayata güçlü bireyler olarak haz?rlamak amac?yla kurulmu?tur.

 

 ?lkelerini sporun bireye kazand?rd???; centilmenlik, dürüstlük, mücadele gücü, payla?ma, dayan??ma, arkada?l?k ve tak?m ruhu gibi pozitif de?erler olarak belirler, bu ilkeler do?rultusunda da 14 y?ld?r gençlerimize ve ailelerine hizmet verir.

Kurucular?n?n ve yöneticilerinin de sporcu olmalar? ve spor camias?n?n içinden gelmeleri genç sporcu adaylar?na örnek olmalar?na ve onlarla daha yak?n diyalog kurmalar?na yard?mc? olmaktad?r. E?itim ve sporun iç içe kavramlar oldu?unun alt?n? çizen Antalya Prestij Spor Kulübü; sporun iyi bireyler yeti?tirme yolunda bir amac de?il araç oldu?unun bilinciyle hareket etmektedir. Sportif ba?ar? hedefinde kaliteli ve iyi e?itim ?artt?r. Bu nedenle tüm sporcular?m?z?n e?itim hayatlar? da düzenli olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Antalya Prestij Spor Kulübü'nün ba?ar?s?nda ki en önemli etken disiplinli çal??ma ve düzenli e?itimdir.